Panasonic

  • MVF-C6
    • เครื่องนับเม็ดยาอัตโนมัติ MVF-C6 รูปแบบเครื่องกะทักรัด ประหยัดเนื้อที่ใช้สอย
  • MVF-64
    • เครื่องนับเม็ดยาอัตโนมัติ MVF-64 มีฟังก์ชันจ่ายยาอัตโนมัติ สำหรับผู้ป่วยนอก ช่วยลดข้อผิดพลาดในการจัดยา