Genoray

  • PORT X-III
    • เครื่องถ่ายภาพรังสีแบบดิจิตอล PORT X-III ให้ภาพรังสีที่มีคุณภาพทั้งกลับฟิลม์และ ตัวรับสัญญาณรังสีเอ๊กซเรย์