• SIAMATIC
    Medication Counting machine SQ100
    เครื่องนับเม็ดยากึ่งอัตโนมัติ SQ100 มีฟังก์ชันจ่ายยากึ่งอัตโนมัติ ช่วยลดข้อผิดพลาดในการจัดยา
  • SIAMATIC
    Smart Medication Trolley
    รถเข็นจ่ายยาอัจฉริยะ สามารถเก็บข้อมูลและรายงานผลการบริหารยาได้