TRANSONIC GEL

  • Ultrasound Gel : 25 g
    • สำหรับตรวจและวินิจฉัยทางการแพทย์ โดยใช้เป็นตัวกลางในการส่งผ่านคลื่นเสียงที่มีความถี่สูงไปยังใต้ผิวหนังเพื่อทำการวินิจฉัยโรคของแพทย์
  • Ultrasound Gel : 300 g
    • สำหรับตรวจและวินิจฉัยทางการแพทย์ โดยใช้เป็นตัวกลางในการส่งผ่านคลื่นเสียงที่มีความถี่สูงไปยังใต้ผิวหนังเพื่อทำการวินิจฉัยโรคของแพทย์
  • Ultrasound Gel : 5 kg
    • สำหรับตรวจและวินิจฉัยทางการแพทย์ โดยใช้เป็นตัวกลางในการส่งผ่านคลื่นเสียงที่มีความถี่สูงไปยังใต้ผิวหนังเพื่อทำการวินิจฉัยโรคของแพทย์