ISOTECH

 • CHEMOSPHERE
  • เครื่อง Isolator สำหรับเตรียมยาคีโมบำบัด ความดันภายในเครื่องติดลบ เหมาะสำหรับการเตรียมยาที่เป็นอันตราย
 • CHEMOSPHERE-SV
  • เครื่อง Isolator สำหรับเตรียมยาคีโมบำบัด ความดันภายในเครื่องติดลบ เหมาะสำหรับการเตรียมยาที่เป็นอันตราย
 • CLEANFLOW
  • ตู้กรองอากาศ Laminar flow แบบลมแนวตั้ง ความดันภายในตู้เป็นบวก เพื่อความสะดวกในการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน
 • MICROSPHERE
  • เครื่อง Isolator เตรียมยาที่ไม่เป็นอันตรายแบบปลอดเชื้อ ความดันภายในเครื่องเป็นบวก
 • SAFEAIRx
  • เครื่องกรองอากาศ สำหรับเตรียมยาอันตรายชนิเผง จัดอยู่ใน Class I