• IsoTech Design
  CHEMOSPHERE
  เครื่อง Isolator สำหรับเตรียมยาคีโมบำบัด ความดันภายในเครื่องติดลบ เหมาะสำหรับการเตรียมยาที่เป็นอันตราย
 • IsoTech Design
  CHEMOSPHERE-SV
  เครื่อง Isolator สำหรับเตรียมยาคีโมบำบัด ความดันภายในเครื่องติดลบ เหมาะสำหรับการเตรียมยาที่เป็นอันตราย
 • IsoTech Design
  MICROSPHERE
  เครื่อง Isolator เตรียมยาที่ไม่เป็นอันตรายแบบปลอดเชื้อ ความดันภายในเครื่องเป็นบวก
 • IsoTech Design
  SAFEAIRx
  เครื่องกรองอากาศ สำหรับเตรียมยาอันตรายชนิเผง จัดอยู่ใน Class I
 • IsoTech Design
  CLEANFLOW
  ตู้กรองอากาศ Laminar flow แบบลมแนวตั้ง ความดันภายในตู้เป็นบวก เพื่อความสะดวกในการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน