Articles

หุ่นยนต์ทางการแพทย์

ถือเป็นเทคโนโลยีที่มีการคิดค้นและพัฒนามายาวนาน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ

บทบาททันตกรรมไทย

แม้เราจะคงได้ยินกันมาสักพักถึงสภาวการณ์ของประเทศไทยที่นำไปสู่ “ สังคมผู้สุงอายุ ”

โรคไข้ซิก้า (Zika Virus)

ในปัจจุบันมีการระบาดของโรคไข้ซิกาเป็นอย่างมากซึ่งมีที่มาจากประเทศแถบแอฟริกา

HDPE คืออะไร?

HDPE คือวัสดุ High density polyethylene หรือ โพลีเอทิลีนที่มีค่าความหนาแน่นสูง