Dental X-ray

    • เครื่องถ่ายภาพรังสีแบบดิจิตอล PORT X-III ให้ภาพรังสีที่มีคุณภาพทั้งกลับฟิลม์และ ตัวรับสัญญาณรังสีเอ๊กซเรย์