Medical device for diagnosis

    • ทรานโซนิคเจล ขนาด 25 กรัม สำหรับตรวจและวินิจฉัยทางการแพทย์ และใช้ในการรักษาทางด้านความงาม
    • ทรานโซนิคเจล ขนาด 300 กรัม สำหรับตรวจและวินิจฉัยทางการแพทย์ และใช้ในการรักษาทางด้านความงาม
    • ทรานโซนิคเจล ขนาด 5 กิโลกรัม สำหรับตรวจและวินิจฉัยทางการแพทย์ และใช้ในการรักษาทางด้านความงาม