MEDICAL

  • เครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติจากภายนอกร่างกาย ใช้กระตุกไฟฟ้าหัวใจได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่
  • เป็นอุปกรณ์ที่มีข้อต่อ 3 ด้าน มีลักษณะใสสามารถมองเห็นสารละลายได้ง่าย สะดวกในการใช้งาน
  • ทรานโซนิคเจล ขนาด 25 กรัม สำหรับตรวจและวินิจฉัยทางการแพทย์ และใช้ในการรักษาทางด้านความงาม
  • ทรานโซนิคเจล ขนาด 300 กรัม สำหรับตรวจและวินิจฉัยทางการแพทย์ และใช้ในการรักษาทางด้านความงาม
  • ทรานโซนิคเจล ขนาด 5 กิโลกรัม สำหรับตรวจและวินิจฉัยทางการแพทย์ และใช้ในการรักษาทางด้านความงาม
  • ใช้รักษา, บรรเทาอาการปวดของกล้ามเนื้อ