Brand : " IsoTech Design "

    • เครื่อง Isolator สำหรับเตรียมยาคีโมบำบัด ความดันภายในเครื่องติดลบ เหมาะสำหรับการเตรียมยาที่เป็นอันตราย
    • เครื่อง Isolator สำหรับเตรียมยาคีโมบำบัด ความดันภายในเครื่องติดลบ เหมาะสำหรับการเตรียมยาที่เป็นอันตราย
    • เครื่อง Isolator เตรียมยาที่ไม่เป็นอันตรายแบบปลอดเชื้อ ความดันภายในเครื่องเป็นบวก
    • เครื่องกรองอากาศ สำหรับเตรียมยาอันตรายชนิเผง จัดอยู่ใน Class I
    • ตู้กรองอากาศ Laminar flow แบบลมแนวตั้ง ความดันภายในตู้เป็นบวก เพื่อความสะดวกในการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน