SCIENTIFIC FOR MEDICAL EQUIPMENT

  • ตู้เย็นเก็บเลือด ควบคุมอุณหภูมิ 4°c ขนาความจุโดยประมาณ 79 ลิตร ถึง 1,301 ลิตร
  • ตู้บ่มเพาะเชื้อภายใต้ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ควบคุมอุณหภูมิโดยระบบ Air Jacket
  • ตู้แช่แข็ง ควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง -20 ถึง -30 องศาเซลเซียส
  • ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ -150°c ควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง -125 ถึง -150 องศาเซลเซียส
  • ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ -80° ควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง -50 ถึง -86 องศาเซลเซียส, -20 to -86 องศาเซลเซียส
  • ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ -80° ควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง -50 ถึง -86 องศาเซลเซียส คอมเพรสเซอร์ในระบบทำความเย็นจำนวน 2 ตัว
  • ตู้เย็นเก็บเวชภัณฑ์ทางยา แบบประตูบานเลื่อน และ ประตูบานเปิด ควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง 2°c-14°c, 2°c-23°c
  • เครื่อง Isolator สำหรับเตรียมยาคีโมบำบัด ความดันภายในเครื่องติดลบ เหมาะสำหรับการเตรียมยาที่เป็นอันตราย
  • เครื่อง Isolator สำหรับเตรียมยาคีโมบำบัด ความดันภายในเครื่องติดลบ เหมาะสำหรับการเตรียมยาที่เป็นอันตราย
  • เครื่อง Isolator เตรียมยาที่ไม่เป็นอันตรายแบบปลอดเชื้อ ความดันภายในเครื่องเป็นบวก
  • เครื่องกรองอากาศ สำหรับเตรียมยาอันตรายชนิเผง จัดอยู่ใน Class I
  • ตู้กรองอากาศ Laminar flow แบบลมแนวตั้ง ความดันภายในตู้เป็นบวก เพื่อความสะดวกในการทำงานของผู้ปฏิบัติงาน