งานการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 106 (1/2561) ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

13-15 มิ.ย. 2561 ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 23 โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ