" Ultra Low Freezers "

    • ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ -150°c ควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง -125 ถึง -150 องศาเซลเซียส
    • ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ -80° ควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง -50 ถึง -86 องศาเซลเซียส, -20 to -86 องศาเซลเซียส
    • ตู้แช่แข็งอุณหภูมิต่ำ -80° ควบคุมอุณหภูมิได้ในช่วง -50 ถึง -86 องศาเซลเซียส คอมเพรสเซอร์ในระบบทำความเย็นจำนวน 2 ตัว